Italien

Icke-kemisk ogräskontroll i vinodling

Mark- och ogräshantering i vingårdar i Italien, särskilt i Toscana, bygger på mekanisk behandling mellan raderna och herbicidanvändning i raderna. Dessa strategier påverkar dock bördigheten och markstrukturen negativt samt minskar agroekosystemets biologiska mångfald. Dessutom bedrivs vinproduktion i Toscana främst på kuperade fält, där erosionsfenomen ökar genom intensiva jordbearbetningssystem.

Huvudsyftet med OG-IOCONCIV är att minska användningen av herbicider och öka markens bördighet genom att främja och utvärdera alternativa och hållbara sätt att hantera utrymmet mellan raderna och i raderna i vingårdar. Användningen av täckgrödor kan vara en alternativ lösning för mark- och ogräshantering som kan göra både konventionell och ekologisk vinproduktion mer hållbar. Täckgrödor kan leverera viktiga agroekosystemtjänster: exempelvis förbättra markbördigheten, minska markerosion och ogräsförekomst, öka kol- och kväveinlagring och biologisk mångfald.

Vilken är OG-IOCONCIV:s föreslagna innovation?

Innovationen som föreslås av OG innebär att införa en självfrösådd täckgröda i raderna, samt en fröblandning som sås mellan raderna. Detta för att både minska användningen av herbicider och jordbearbetningens intensitet.

Mer specifikt innebär det innovationen att man sår grävklöver sent på sommaren/tidigt på hösten i raderna (en gång var tredje eller fjärde år) och låter den växa upp tills sent på våren/tidigt på sommaren, när klöverna dör och släpper fröna direkt i marken genom geokarpi. På detta sätt kommer klöverns biomassa att täcka marken på hösten, vintern och våren som levande täckgröda och på sommaren som död täckgröda, utan att konkurrera med vinrankorna om vatten och näringsämnen. I slutet av sommaren kommer klöverfröna att gro spontant, och en ny biologisk cykel kommer att starta i raderna, med fördelar i form av att minska ogräs och förbättra markens bördighet (till exempel genom ökad organisk substans och minskad markerosion samt ökad kvävetillgänglighet).

Experimentella tester har inkluderat en jämförelse mellan tre olika bearbetningar av marken:

Dessa behandlingar testades på två konventionella och två ekologiska gårdar i provinsen Pisa, Toscana, under fyra år (från 2019 till 2022).

1.) Plöjd kontroll

2.) Permanent täckning endast i raden och plöjd jord mellan raderna

3.) Permanent täckning både i raden och mellan raderna
(Grävklöver i raden och en mix av arter mellan raderna).

I allmänhet har grävklövern visat sig vara en konkurrenskraftig art mot ogräs och den permanenta täckningen har påverkat både mängden och kvaliteten på vinproduktionen. Man ahr fått högre avkastning och druvornas kväveinnehåll har ökat. Denna lösning skulle kunna vara ett alternativt, hållbart sätt att hantera ogräs i vingårdar, samtidigt som den minskar miljöpåverkan och produktionskostnaderna. I framtiden kommer det att vara intressant att arbeta främst med en “flaskhals” som identifierats för den innovativa tekniken, nämligen såtekniken.

I framtiden kommer det att vara intressant att arbeta främst med en flaskhals som identifierats för den innovativa tekniken, nämligen såtekniken. En prototyp av en såmaskin som kan användas både för sådd i och mellan raderna har utvecklats inomprojektet, men den visade sig ha vissa begränsningar när det gäller fördelningen av utsädet. Det skulle vara nödvändigt att anpassa och förbättra såmaskinen och samarbeta med lantbrukare för att undersöka det bästa valet av klöversorter och andra arter enligt specifika behov.

Gårdar i vårt projekt:

– Azienda Agricola La vite- Gini

– Azienda Agricola Bellesi Alberto

Biträdande professor

Prof. Daniele Antichi, PhD
CiRAA “Enrico Avanzi”, University of Pisa

Biträdande professor

Prof. Christian Frasconi, Ph.D.
CiRAA “Enrico Avanzi”, University of Pisa