Frankrike

Experimentella täckgrödor under raderna av vindruvor och fruktträd

Syftet med detta projekt var att utveckla icke-kemiska innovativa tekniker som svar på den växande miljömedvetenheten hos vinodlarna. Fler och fler lantbrukare söker efter naturliga lösningar som säkerställer god effektivitet och tar hänsyn till deras mark- och ogräshanteringsstrategi. Projektet genomfördes främst i vingårdar men även i fruktodlingar. Gräs och täckgrödor förhindrar jorderosion och minskar avdunstningsförluster. Täckgrödor kan dock också generera konkurrens med vinrankor eller fruktträd genom att använda samma markresurser för att växa (vatten, näringsämnen etc.).

Xavier Delpuech

Den noll-herbicidprojektoperativa gruppen (OG) leddes av det franska institutet för vin och vingårdar (IFV), i samarbete med representanter från Medelhavsregionerna: Gard, Hérault, Aude och Pyrénées-Orientales, och forskningscentret Sudexpé, som genomför experiment på odlingsmetoder för frukt och grönsaker i södra Frankrike.

Xavier Delpuech
Xavier Delpuech

Noll-herbicidprojektet för att stödja vingårdar i minskningen av herbicidanvändning. Operativ grupp 2015-2019.

I Medelhavsregionerna är konkurrensen om vatten en viktig fråga och täckgrödor utgör en verklig utmaning för lantbrukare som söker alternativ ogräskontroll. Genom att fokusera på täckgrödor i raden arbetade man i detta projekt med att jämföra olika täckgrödor och kombinationer, på metoder för att etablera täckgrödorna och på att mäta konkurrensen mellan vinrankor, ogräs och täckgrödor. Målet var att täckgrödor skulle täcka marken så mycket som möjligt, med en begränsad konkurrens om vatten och näringsämnen och med en begränsad höjd för att undvika vertikal överlappning med vinrankans druvor och blad, samt att man ville undvika alltför frekvent klippning av täckgrödan.

Att täcka raden med täckgrödor ger en marktäckning på 20-30 %. För djupare jordar kan desutom en av två områden mellan raderna täckas med grödor och man kan då uppnå en marktäckning på ca 70 %, men konkurrensen om vatten och näringsämnen kan påverka växternas tillväxt och kan kräva gödsling och minskning av bredden på grödan mellan raderna. Vid medelhavsbetingelser rekommenderas inte full marktäckning.

Experimenten utfördes i med täckgröda i raderna, alltså under vinrankorna. Täckgrödorna klipptes endast, ingen sprutning eller annan mekanisk bearbetning utfördes. Området mellan raderna bearbetades under växtperioden. En kombination av olika arter, naturligt förekommande, planterade eller sådda, testades. Verktyg för hantering av täckgrödorna testades också

Några generella resultat presenteras nedan:

Resultat av konkurrensmätningar

  • Konkurrens om vatten kan i viss mån förekomma.
  • Det finns konkurrens om kväve, men det går att förebygga genom användning av baljväxtarter.
  • Skördeförlusten är begränsad, förutom vid mycket grunda jordar eller vid svår sommartorka.
  • Grunda jordar påverkas mycket mer än djupare jordar: det rekommenderas inte att använda permanenta täckgrödor i dessa situationer.
  • Efter 4-5 år konkurreras täckgrödorna normalt ut av ogräs. För täckgrödor med mycket låg konkurrens kan det handla om 2-3 år.

Sådda täckgrödor i raden

  • Täckgrödor är ett intressant alternativ till ogräs-kontroll. Beroende på valet av arter kan man få olika täckningsgrad, höjd och konkurrensgrad.
  • Tekniska återstående frågor: Sådd under vinrankorna är komplicerad och kan vara dyr; sådd fungerar inte alltid; täckgrödorna varar bara några år innan spontana ogräs tar över.

Spontana täckgrödor i raden

  • Spontana täckgrödor är naturligt anpassade till jord och klimat.
  • Problem: det finns ingen kontroll över vilka spontana täckgrödor som växer. Höjd, täckningsgrad och konkurrens med vinstockarna kan variera.

Täckgrödor i raden är ett alternativ till ogräs-kontroll. Konkurrensen kan hanteras beroende på bredden på täckgrödor, och med ett konsekvent val av täckgrödor. En presentationsbroschyr om tekniska aspekter producerades på franska, och flera videor spelades in för bred spridning av resultaten. Resultaten presenterades också vid tekniska konferenser.