Utmaningar

Miljö, naturresurser och människans hälsa

Användningen av syntetiska bekämpningsmedel inom jordbruket har bidragit till en ökad matproduktion, men detta har inte skett utan stora kostnader för miljön, naturresurserna och hälsan för människan.

Olika EU-initiativ, inklusive EU:s Green Deal och dess Farm-to-Fork-strategi, Biodiversity-strategin, samt CAP-strategiplanen har fastställt specifika mål och ambitioner avseende minskning av användningen av syntetiska bekämpningsmedel. Dessutom har innovativa forskningsprojekt (t.ex. WeLaser4 och IWMPRAISE5) testat livskraftiga alternativ till skadliga herbicider.

Trots detta fångas inte tillräckligt många innovativa idéer och metoder upp och sprids, och forskningsresultat är fortfarande inte fullständigt implementerade. Enligt direktiv 2009/128/EG om hållbart användande av bekämpningsmedel har för små framsteg gjorts när det gäller att främja antagandet av alternativa ogräsbekämpningsmetoder som är viktiga för att säkerställa minskning av beroendet av bekämpningsmedel.

En anledning är att kunskapen som finns tillgänglig är splittrad!

Detta gör att det är svårt att nå alla berörda aktörer. EU, nationella och regionala AKIS är otillräckligt kopplade för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer på grund av flera hinder, mestadels relaterade till dålig hantering av kunskapsflöden. En ytterligare begränsning är en större mängd av jordbruksproduktionssystem som får olika typer av stöd från nationella eller regionala myndigheter, nätverk kopplade till landsbygd, innovation och/eller rådgivningstjänster vilket visar på att tillämpningen av sådana lösningar kräver anpassning för att påskynda användandet av ny kunskap.