Om oss

Upprättandet av ett starkt europeiskt nätverk

De involverade operativa grupperna är lantbrukarorganisationer, forskare och akademiska institutioner från hela Europa. Vårt främsta mål är att kommunicera varje operativ grupps alternativa lösningar för ogräsbekämpning till nyckelintressenter genom vårt nätverk över hela EU.

Hur vi kommer att arbeta i projektet Oper8?

Först kommer vi att fastställa behoven av alternativ ogräskontroll och hinder för genomförandet inom varje nätverk. Sedan kommer vi att skapa en inventering av lösningar för dessa behov, hinder och luckor. Nationella handlingsplaner kommer att utvecklas baserat på dessa lösningar och som sedan kritiskt utvärderas av intressenter i en kostnads-nyttoanalys, samtidigt som man bedömer relevansen av lösningarna för varje land/region som är involverade.

Utbyte av metoder av alternativ ogräsbekämpning

Resultaten kommer att finnas tillgängliga som faktablad, videor, e-learningplattform och annat rörligt material. De bästa metoderna kommer att demonstreras på regionala/nationella lantbruksmässor. För varje land kommer policyrekommendationer att tas fram. Gårdsdemonstrationer kommer att ge svar på behov och önskemål vid specifika omständigheter. Demo-lantbrukarna kommer att dela med sig av sina erfarenheter med andra utövare genom olika fältdemonstrationer.

Partners

Våra partners i Oper8

Agricultural University of Athens

Agricultural University of Athens (AUA) är det tredje äldsta universitetet i Grekland. Sedan 1920 har det kontinuerligt och konsekvent bidragit till utvecklingen av primärproduktionen genom att bedriva grundläggande och tillämpad forskning inom jordbruksvetenskap och erbjuda högkvalitativ grund- och forskarutbildning inom jordbruksvetenskap. AUAs forskningsinsatser fokuserar på olika frågor relaterade till livsmedelssäkerhet och miljöskydd, inklusive men inte begränsat till precisionsjordbruk, bildbehandling, AI och robotik, webbapplikationer och databaser. Andra expertisområden som är relevanta för Oper8 inkluderar digitaliserade lösningar och ICT-applikationer inom jordbruket, tekniktjänster för smart jordbruk (jordbruksmaskiner, fjärranalys, GIS) och kunskapsplattformar för samlad jordbruksdata.

ADAS

ADAS är Storbritanniens största oberoende leverantör av jordbruks- och miljökonsulttjänster, policyrådgivning och forskning och utveckling. Vi förstår livsmedelsproduktion och utmaningarna och möjligheterna som organisationer möter i den naturliga miljön. Med över 75 års erfarenhet inom jordbruket och miljösektorn översätter vi vetenskap till pragmatiska och genomförbara lösningar för lantbrukare, markägare, företag och regeringen.

Agromet

Agromet arbetar med applikationer för precisionsjordbruket inom ett brett utbud av grödor sedan mer än 10 år tillbaka. Utifrån varje lantbrukares specifika behov designar och rekommenderar vi de bästa lösningarna med hjälp av effektiva smarta jordbruksteknologier och utrustning. Dessa inkluderar: GPS-system, laserutjämningsystem, applikationskontroll, spårningssystem och övervakningssystem, metriska verktyg, vädersystem och andra tjänster.

Agroväst

Agrovästs uppdrag är att bidra till ett lönsamt och hållbart jordbruk baserat på höga tekniska standarder och med goda konsumentrelationer. Detta gör vi genom en effektiv dialog mellan lantbrukare, livsmedelsindustrin, teknikleverantörer och akademin, samt genom att skapa möjligheter att bilda projekt och attrahera medel för att stärka lantbrukare och små landsbygdsföretag i Västsverige.

CiRAA

CiRAA är det största experimentella jordbrukscentret i Italien och ett av de största i Europa. CiRAA bedriver främst fältforskning och organiserar regelbundet demonstrationsaktiviteter för att involvera lokala intressenter i nya framsteg och produkter. Experiment i fältskala inkluderas vanligtvis i utformningen av storskaliga (fälts-)experiment, varav flera har utformats som långsiktiga experiment. CiRAAs huvudsakliga forskningsområden inkluderar: bevarandejordbruk inom åker-, fältgrönsaks- och trädodlingssystem, täckgrödor, mellankultur och agroforestry, fysisk och kulturell ogräskontroll, ekologiskt jordbruk och agroekologi.

Franska institutet för vin och vinodling (IFV)

Det franska institutet för vin och vinodling (IFV) är forsknings- och experimentcentret för vinodling och vinproduktion. Dess mål är att bedriva tillämpad forskning och spridningsaktiviteter för den franska vinindustrin (bönder, böndernas förening, rådgivare, privata företag etc.). Det finns tjugo stycken enheter inom de olika vinregionerna i Frankrike och tre stycken experimentgårdar. Ett brett spektrum av projekt behandlar alla aktuella utmaningar, inklusive klimatförändringar, sjukdomshantering och minskning av bekämpningsmedel, vinframställningsprocesser, markhantering, maskiner, robotar, växtproduktion och innovation. Dessa projekt genomförs ibland i samarbete med andra partners och genomförs på lokal, nationell eller europeisk nivå. Demonstrationer och utbildningssessioner hålls regelbundet. IFV är även ett franskt center för vinurval genom sitt ENTAV-INRA-märke.

Lettlands universitet för Livsvetenskaper och teknik (LLU)

Lettlands universitet för Livsvetenskaper och teknik (LLU), grundat 1939, är en mångsidig högre utbildnings- och forskningsinstitution med en stark tradition av nära samarbete inom EU och transnationellt. Universitetets forskningsstrategi följer två övergripande huvudinriktningar, nämligen forskning om hållbar användning av grundläggande bioekonomiresurser som mark, jord och vatten, samt teknologisk utveckling och anpassning av system för produktion av högkvalitativa jordbruks- och skogsprodukter.

Organic Research Centre

The ORC is committed to improving farming, food, and health in the UK and internationally. Their mission includes promoting environmental sustainability, quality food, and well-being for all. The ORC works with over 200 organizations from the farming sector to research and develop sustainable land management and food production systems, based on organic and agro-ecological principles. The ORC also fosters knowledge exchange between food businesses, producers, and professionals to influence policy and public debate on the future of food and farming.

Universitetet i Santiago de Compostela (USC)

Universitetet i Santiago de Compostela (USC) som framhävs som en utbildnings- och forskningsinstitution, grundat år 1495 och leder vanligtvis de spanska universitetsrankningarna, samtidigt som de har en anmärkningsvärd position globalt sett. USC-SILVOPAST-forskningsgruppen fokuserar på gräsmarker, grödor, skogsbruk och integrerade markanvändningssystem, inklusive agroforestry och agroekologi. Denna forskningsgrupp har deltagit i över 30 stycken forsknings- och innovationsprojekt på regional, nationell och europeisk nivå med bred expertis, inklusive koordineringen av projekten H2020 AFINET och Horizon Europe AF4EU.

Zemnieku Saeima

Union “Farmers‘ Parliament”, Latvia (ZSA) is one of the leading non-governmental farmers‘ organizations in Latvia, bringing together around 800 active farmers as members (farms which produce more than 50% of Latvian crop and more than 30% of dairy produce). ZSA is representing farmers interests in Latvia and EU (COPA- COCEGA member), provides professional representation and services to members and wider society. The organization is active in EU different programmes’ projects in order to test and bring different innovations in agriculture sector of Latvia. ZSA has experience in providing training and information services to the farming community, as well as the legislative framework for rural entrepreneurship and development. ZSA has wide network of stakeholders and experience on information dissemination activities.