Sverige

Platsanpassad
herbicidanvändning

För att uppfylla kraven för integrerad skadedjursbekämpning (IPM) måste dosen av herbicider som används på en spannmålsåker justeras enligt vissa indikatorer såsom antalet ogräs per ytenhet, grödans konkurrenskraft, väder, marktyp och ogräsflora. Vissa av dessa parametrar varierar dock inom fälten och vanligtvis varierar antalet ogräs, grödans biomassa (konkurrenskraft) och marktyp mest.

I det här projektet har vi använt en känd variation av jordart tillsammans med data som samlats in med hjälp av drönare för att anpassa doserna platsspecifik, för att producera kartor med rekommenderade doser och för att ta fram styrfiler för variabel dosering.

Även om användningen av herbicider inte helt överges, gör tekniken det möjligt att betydligt minska användningen av herbicider utan att förlora skörd. I exempel från projektet, där vi har testat tekniken på demo-gårdar, har cirka 20% av herbiciderna sparats utan någon förlust i skörd. Vi har i dessa fall varit mycket försiktiga, så att vi inte riskerar förluster i skörd.

Verktyget omfattar följande steg:

1. Drönarflygning

En IOS- eller Android-app har utvecklats för insamling av bilder med hjälp av en drönare. Drönaren följer automatiskt en flygväg och samlar in bilder jämnt fördelade över fältet med ett intervall på 6 bilder/ha. Appen föreslår en viss position för bilderna som ska samlas in, men den kan också justeras manuellt. Bilderna samlas in på en höjd av cirka 3 m och drönaren står stilla medan bilderna samlas in.

2. Bildanalys

Bildanalysen är baserad på Convolutional Neural Networks (CNN) beräknar antalet ogräs i varje bild samt grödans täthet. Detta konverteras till antalet ogräs per enhet yta och grödans biomass.

3. Interpolation, skapande av rasterkartor

Koordinatuppsättningen av statistik för ogräs- och grödtäthet interpoleras till ett raster för fältet. En jordartskarta läggs också till. Kartor med zoner innehållande hög, medel eller låg ogrästäthet och grödtäthet produceras.

4. Poängsättning

Summan av poäng används för att bestämma herbiciddosen från 25% upp till 100% av rekommenderad dos. Om andra parametrar såsom jordart är samma för hela fältet bör 25% av den rekommenderade dosen väljas vid låg ogrästäthet kombinerad med hög grödtäthet i en viss zon, medan full dos skulle vara det rätta valet vid hög ogrästäthet och låg grödtäthet.