Zviedrija

Herbicīdu precīzā lietošana vadoties pēc lauka parametriem

Lai izpildītu IAA prasības, herbicīdu deva, kas tiek uzklāta uz labību lauka, ir jāpielāgo, vadoties pēc vairākiem parametriem: nezāļu skaits laukuma vienībā, savstarpēja mijedarbība starp kultūraugu, laikapstākļiem, augsnes tipu un nezāļu sastāvu. Tomēr daži no šiem parametriem mainās lauka ietvaros, visbiežāk tie ir: nezāļu skaits, kultūrauga biomasa (konkurētspēja) un augsnes tips.

Šajā projektā mēs esam apvienojuši datus par augsnes tipa izmaiņām lauka ietvaros kopā ar dronu ievāktajiem datiem, lai izstrādātu kartes ar AAL rekomendētajām devām

Lai arī herbicīdu izmantošana nav pilnībā izslēgta, šī pieeja ļauj būtiski mazināt herbicīdu lietošanu, nemazinot ražas apjomus. Projekta laikā, kad mēs esam testējuši šo pieeju demonstrējuma saimniecībās, herbicīdu devas tika samazinātas par aptuveni 20%, neizraisot ražas samazinājumu. Vērtējot datus mēs esam bijuši ļoti konservatīvi, lai turpmāk neapdraudētu iegūtās ražas daudzumu.

Rīks sastāv no sekojošiem soļiem:

1. Drona lidojums

Ir izstrādāta iOS vai Android lietotne, kura palīdz, izmantojot dronu, ievākt attēlus. Drons automātiski seko lidojuma trajektorijai uz lauka, vienmērīgi ievācot attēlus (6 attēli uz 1 hektāru). Lietotne iesaka attēlu iegūšanai paredzētās vietas, bez tam datu ievākšanas vietas ir iespējams izvēlēties manuāli. Dronam atrodoties nekustīgā stāvoklī, attēli tiek ievākti no apmēram 3 m augstuma.

2. Attēlu analīze

Attēlu analīze, kas balstīta uz konvolūcionālo neironu tīklu (KNT), aprēķina nezāļu skaitu katrā attēlā, kā arī platību, ko aizņem kultūraugs. Tālāk dati tiek pārvērsti nezāļu skaitā uz vienības laukumu un kultūraugu biomasā.

3. Interpolācija, rāsteru karšu izveide

Koordinātu komplekts, kas attiecas uz nezāļu un kultūraugu blīvumu, tiek interpolēts visaptverošā lauka rāsterī. Pievienojama arī augsnes tipa karte. Tiek izveidotas rāsteru kartes ar zonām, kurās ir augsts, vidējs vai zems nezāļu blīvums, un kultūraugu blīvums.

4. Novērtēšana

Tiek izmantota punktu sistēma, lai pieņemtu lēmumu par herbicīda devu no 25% līdz 100% no ieteiktās devas. Ja citi parametri, piemēram, augsnes tips, ir vienādi visam laukam, tad zonā ar zemu nezāļu blīvumu un augstu kultūraugu blīvumu jāizvēlas 25% no ieteiktās devas, savukārt, ja nezāļu blīvums ir augsts un kultūraugu blīvums zems, tad jāizvēlas pilnā deva.