Storbritannien

Elektrisk ogräsbekämpning

Det ursprungliga projektet utvärderade innovativ ny teknik för att kontrollera skräppa i betesmarker i Wales. En elektrisk ogräsbekämpare testades i vallar under en period av två år på tre mjölkgårdar i södra Wales som hade problem med en invasion av skräppa (Rumex spp.). Elektriska behandlingar jämfördes med en kontroll utan behandling och med en konventionell herbicid.

Skräppor är ett stort problem i walesiska vallar. Riklig förekomst kan minska avkastningen och användbarheten genom konkurrens om ljus, fukt och näringsämnen. Skräppor är mindre smakliga än gräs och kan också minska ensilagekvaliteten eftersom skräppor endast har 65% av gräsens fodervärde. Användning av herbicider för att kontrollera skräppor på betesmarker kan ha en negativ effekt på klöver och för ekosystemet om de används felaktigt.

Projektet testade om elektrisk ogräsrensning är ett realistiskt alternativ till herbicider eller om det kan användas i kombination med herbicider för integrerad ogräshantering. En minskning av herbicidanvändningen på betesmarker skulle vara till nytta för vattenkvaliteten, medan förmågan att hantera skräppor och samtidigt bibehålla klövernivåer skulle vara ytterligare en fördel för jordbrukare, vilket minskar den totala kväveanvändningen.

Procentuell minskning av skräppors marktäckning 4 och 8 veckor efter behandlingar

Resultaten från dessa tester visade att elektrisk behandling av skräppor vid tre behandlingstillfällen var mycket effektivt när det gäller att ta bort skräppor och kunde vara likvärdigt med en herbicidanvändning (Figur 1). Någon ekonomisk utvärdering av systemetet har inte genomförts i dessa tester, eftersom traktormonterade utrustningar inte var tillgängliga.

Interaktiv graf (Figur 1)

Behandlingssond

Elektrisk ogräsrensning är extremt lovande!

Ett exempel på en prototyp av elektriskt ogrässystem för svarta vinbär

Detta kan vara ett ytterligare verktyg för ogräshantering som kan gynna ekologiska jordbrukare eller de som vill minska sin herbicidanvändning.
Det kan hjälpa till att behålla klöver på betesmarker, där det appliceras när skräpporna är högre än grödan. Feedback från lantbrukare som testat systemet visade på ett stort intresse för tekniken och de såg stora möjligheter för framtiden om utrustningen kunde monteras på traktor. En prototyp för traktormonterad elektrisk ogräsrensare har framgångsrikt testats i svarta vinbär och kommersiella modeller kommer snart att finnas tillgängliga för fruktträd och för radgrödor som betor och majs.